RODO w CRS Technik


 1. Administratorem danych osobowych jest CRS Technik Krzysztof Pocełujko.
 2. Administrator nie posiada inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na to, że CRS Technik nie przetwarza danych osobowych na dużą skalę.
 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia.
 4. Kategorie danych osobowych obejmują wyłącznie imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, a w szczególnych przypadkach również NIP.
 5. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych.
 7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 11. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą (czyli od Was samych).
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

 
 

Krzysztof Pocełujko

14-400 Pasłęk, ul. Bohaterów Westerplatte 18/16

NIP 578 171 00 34

Nr rachunku mBank 89 1140 2004 0000 3902 7939 8284